برای ساختن یک پوشه زیپ،روی صفحه راست کلیک کنید و به

New بروید و Compressed (zipped) Folder را انتخاب

کنید.حالا یک نام برای آن انتخاب و Enter را بزنید.

حالا فایل های مورد نظر خود را به درون پوشه زیپ Cut کنید.

در اینجا ما از ۲ فایل متنی خالی به نام های xyz و abc استفاده

می کنیم.