ساخت ایمیل فورواردر در سی پنل

با استفاده از Email Account Forwarders این امکان به شما داده می شود که یک کپی از ایمیلهای دریافتی شما گرفته شده و به ایمیل دیگری منتقل شود. این گزینه زمانیکه فردی چندین آدرس ایمیل داشته باشد و بخواهد تنها یک ایمیل را چک کند، کاربرد دارد. برای این منظور به سی پنل وارد شوید، به قسمت mail -> Forwarders وارد شوید.
بر روی گزینه Add Forwarder کلیک کنید. آدرس ایمیلی که قرار است ایمیلهایش بر روی آدرس دیگری کپی گرفته شود در بخش Address to forward و آدرس ایمیلی که قرار است تمامی ایمیلها را دریافت کند در بخش Forward to email Address وارد می کنیم. بر روی گزینه Add Forwarder کلیک کنید.