حذف نامه:
در سمت چپ هر نامه یک مربع کوچک مشاهده می کنید که می توانید با تیک زدن این مربع نامه را انتخاب کنید
و با کلیک بر روی گزینه delete  نامه راحذف کنید.