نحوه تنظیم پرمیژن

در ابتدا باید بگوییم , پرمیژن “Permission” در واقع مجوز دسترسی کاربران برای دسترسی به فایلها و فولدرها می باشد. آن را با یک عدد ۳ رقمی نمایش می دهند که هر عدد مفهومی دارد.
بدین صورت که عدد اول از سمت چپ, برای کاربر.عدد وسط برای گروه , و عدد آخر در سمت راست برای سایرین تعریف شده اند.
جدول زیر, حق دسترسی براساس اعداد را نشان می دهد:

۰ = no access
۱ = x– = execute
۲ =-w- = write
۳ = wx = write and execute
۴ = r– = read
۵ = r-x = read and execute
۶ = rw- = read and write
۷ = rwx = read write execute (full access