برای تغییر دادن macباید آدرس زیر طی شود.

بر روی کامپیوتر کلیک راست شود

۲-manage

۳-device manager

۴-روی کارت شبکه کلیک راست کرده

۵-propertise

۶-advanced

۷-network address

سپس آدرسی را که می خواهیم می دهیم.