متغیرهای Session درون شی SessionStateItemCollection که توسط خاصیت HttpContext.Session تولید شده ، نگهداری می شوند .

در یک صفحه ASP.Net ، متغیرهای Session از طریق خاصیت Session شی Page ، قابل دسترسی و ایجاد هستند .
برای تعریف یک متغیر Session ، باید یک نام یکتا و مقداری جهت آن تعیین نمایید . مثال زیر نحوه تعریف و مقداردهی دو متغیر Session در صفحه را نمایش می دهد.
مثال : در مثال زیر دو شی Session به نام های FirstName و LastName تعریف کرده ایم ، که هر کدام مقدار خود را از یک کادر متن دریافت می کند :

1

متغیرهای Session می توانند از هر نوع داده ای معتبر NET. باشند . مثال دوم زیر ، یک شی آرایه ای به نام ArrayList را به عنوان متغیر Session ایجاد کرده ، که متغیرهای قیمت StockPrice را درون خود نگهداری می کند .

untitled

نکته کاربردی :

هنگام خواندن یا تعیین یک متغیر Session ، حتما به وسیله دستور لازم ، نوع داده ای آن را با داده ورودی یا خروجی هماهنگ کنید .
مقلا اگر داده ورودی از نوع متن است ، با دستور ( ) toString ، آن را به رشته تبدیل نمایید .