برای دریافتن اطلاعاتی چون نوع رم نصب شده , مقدار رم و حد اگثر رم پشتیبانی شده در سرور کنونی خود , مراحل  زیر را طی کنید:

free -m

ویا :

dmidecode –type 17 |grep Size
با استفاده از دستود ذیل در “SSH” می توانید به اطلاعات کامل “RAM” خود دست یابید:

بدست آوردن نوع رم سرور:

dmidecode –type memory |grep Type

بدست آوردن حد اکثر “RAM” پشتیبانی شده:

dmidecode –type memory | grep Maximum