– تولید یک کلید با استفاده از نرم‌افزارهایی نظیر PGP (اقتباس شده از کلمات Pretty Good Privacy ) و یا GnuPG (اقتباس شده از کلمات GNU Privacy Guard )
– معرفی کلید تولید شده به سایر همکاران و افرادی که دارای کلید می‌باشند.
– ارسال کلید تولید شده به یک حلقه کلید عمومی تا سایر افراد قادر به بررسی و تأیید امضای شما گردند.
– استفاده از امضای دیجیتال در زمان ارسال نامه‌های الکترونیکی. اکثر برنامه‌های سرویس دهنده پست الکترونیکی دارای پتانسیلی به منظور امضای یک پیام می‌باشند.