نحوه ایجاد لیست با ترتیب

<html>
<body>

<h4>An Ordered List:</h4>
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>

خروجی:

list