لایه متحرک(bootstrap)

برای ساخت یک لایه متحرک، که دارای دو ستون باشد از <div class=”container-fluid”> استفاده می‌کنیم. این نوع لایه برای برنامه‌ها و نوشته‌ها مناسب است.

trr

uhh