ایجاد اتصال به دو فایل xml , xslt
دو متغیر به نام های اختیاری xml و xsl در نظر می گیریم

برای اتصال به هر فایل باید تابع loadXMLDoc را جداگانه فراخوانی کنیم .

اگر نام فایل xml ما ، cdcatalog.xml و نام فایل xsl ما cdcatalog.xsl باشد دو دستور زیر را می نویسیم :

load

از این به بعد ،متغیر xml به فایل cdcatalog.xml اشاره می کند و متغیر xsl به فایل cdcatalog.xsl اشاره می کند

xml

d