ایجاد یک سند تبدیل
از فرآیندی مشابه آنچه اشاره گرید به منظور استقرار یک XSLT style sheet در حافظه استفاده می گردد . در ابتدا یک شی XslTransform ایجاد شده و در ادامه این شی از طریق یک فایل XSLT style sheet در حافظه مستقر می گردد .

xs