نحوه انتقال فایل  از طریق “SSH” (wget
نتقال فایل از یک سرور به سرور , پس از ورود به “SSH” دستور “wget”را بدین صورت وارد کنید:

wget http://ehost.ir/phpini.txt