افزودن کاربران به یک بانک اطلاعاتی
به منظور افزودن کاربران به یک بانک اطلاعاتی ، اطلاعات مربوط به کاربران شامل نام و رمز عبور را از طریق دو TextBox اخذ و در ادامه با ایجاد یک Event Procedure ، آنان را به بانک اطلاعاتی اضافه نموده و در نهایت پیام مناسبی که نشاندهنده درج اطلاعات کاربر در بانک اطلاعاتی سیستم می باشد ، نمایش داده خواهد شد . روتین زیر با فراخوانی تابع AddUser ، نام و رمز عبور کاربر را به بانک اطلاعاتی اضافه می نماید .

nb

تابع AddUser ، که در روتین فوق استفاده شده است ، در ابتدا رمز عبور کاربر را رمز نموده و در ادامه با استفاده از دستور SQL INSERT ، نام و رمز عبور را در بانک اطلاعاتی ذخیره می نماید .درصورتیکه رمز عبور در نظر گرفته شده توسط کاربر، قبلا” توسط کاربر دیگر تعریف و در بانک اطلاعاتی موجود باشد ، بلاک Exeption -handling ، خطاء را تشخیص داده و مقدار False را مبنی بر عدم افزودن اطلاعات کاربر در بانک اطلاعاتی ، برمی گرداند .

newi

در زمان تائید کاربران با استفاده از لیست مشخص شده کاربران در فایل Web.Config ، از متد Authenticate استفاده می گردد. در مواردیکه برای تائید کاربران از بانک اطلاعاتی استفاده می گردد ، می بایست کد لازم به منظور یافتن و مقایسه نام و رمز عبور کاربران ، نوشته گردد . روتین زیر ، از تابع CheckPassword به منظور تائید نام و رمز عبور استفاده نموده و در صورتیکه صلاحیت کاربر تائید گردد به وی امکان دستیابی به برنامه داده خواهد شد.

vb

تابع CheckPassword ، در ابتدا رمز عبور کاربر را با استفاده از الگوریتم مشخص شده ، رمز می نماید. در ادامه ، رکورد بانک اطلاعاتی بر اساس نام جستجو و پس از یافتن رکورد مربوطه، مقایسه بین رمز عبور رمز شده در مقابل رمز عبور موجود در بانک اطلاعاتی ، انجام خواهد شد . دستیابی به بانک اطلاعاتی از طریق یک بلاک Exception handling انجام تا پیشگیری لازم در خصوص مسئله Locking ، انجام شود .

as

تمامی کاربران با توجه به تنظیمات انجام شده در بخش <authentication> فایل Web.config ، بصورت اتوماتیک به صفحه LoginBaseDb.aspx هدایت خواهند شد .

hd

صفحه LoginBaseDb.aspx :

jg

در صورت درج نام و رمز عبور غیرمعتبر و فشردن دکمه “ورود به سایت ” توسط کاربر ، یک پیام خطاء نمایش داده می شود ( در صورت تائید نام و رمز عبور ، امکان دستیابی کاربر به برنامه فراهم می گردد) .

dr

پس از درج نام و رمز عبور و فشردن دکمه ” کاربر جدید ” ، مشخصات کاربر در بانک اطلاعاتی کاربران ذخیره می گردد .

ue