مکانیزم مسیریابی IP بصورت هاپ به هاپ است. هر IP Packet بصورت جداگانه مسیریابی میشود. مسیرنهایی یک IP Packet بر اساس تصمیم تمامی روترهایی که packet از آن ها عبور میکند، تعیین میشود. جعل IP به این خاطر امکان پذیر است که روترها برای مسیریابی به آدرس مقصد هر Packet احتیاج دارند تا بتوانند تصمیم درستی برای مسیریابی بگیرند. روترها با آدرس مبداء برای مسیریابی کاری ندارند؛ بنابراین آدرس مبداء غیرمعتبر تاثیری بر تحویل Packet نخواهد داشت. این آدرس فقط زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که سیستم مقصد بخواهد پاسخ مناسبی به درخواست رسیده شده بدهد.