موقعیت دهی نسبی (Relative Positioning)

در این نوع موقعیت دهی، محل عنصر نسبت به محل طبیعی و اصلی آن سنجیده میشود و در دو جهت بالا و چپ ( top و left ) مقادیر را دریافت میکند. به مثال زیر توجه کنید:

relative

عناصری که با استفاده از موقعیت دهی نسبی، موقعیت دهی میشوند میتوانند در صفحه حرکت کنند و یا اینکه بر روی سایر عناصر قرار گیرند.

btt

در مثال بالا، پاراگرافی که دارای کلاس top است، نسبت به جایگاه اصلی خود، ۵۰ پیکسل بالاتر نمایش داده خواهد شد و اگر پاراگراف دیگری قبل از آن وجود داشته باشد، بر روی آن قرار خواهد گرفت.
عناصری که به صورت نسبی ساماندهی میشوند معمولا به عنوان بلوکهای حامل برای عناصری که به صورت مطلق موقعیت دهی شده اند، مورد استفاده قرار میگیرند.