موقعیت دهی مطلق (Absolute Positioning)

مکان عناصری که به طور مطلق (Absolute) موقعیت دهی شده اند نسبت به عنصر والد آنها که موقعیتی غیر از static دارد، تعیین میشود. در صورتی که عنصر والدی برای عنصر مورد نظر پیدا نشود، بلوک <html> به عنوان والد در نظر گرفته خواهد شد.

h2

همانند موقعیت دهی fixed، عناصری هم که به صورت absolute موقعیت دهی میشوند توسط سایر عناصر نادیده گرفته میشوند و در موقعیتی که به آنها داده میشود نمایش داده خواهند شد. این نوع موقعیت دهی نیز میتواند منجر به روی هم قرار گرفتن عناصر شود.