موقعیت دهی استاتیک (Static Positioning)

به طور پیشفرض عناصر بکار رفته در HTML به صورت استاتیک موقعیت دهی میشوند و همانطور که بکار گرفته میشوند، در صفحات نیز دیده میشوند.
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که موقعیت های استاتیک در صفحه را نمیتوان با استفاده از چهار جهت اصلی کنترل کرد.

cssj