جدول زیر موارد مورد نیاز برای سرور WSUS است :

rrt