در یک جلسه کاری Telnet وقتی شما دستوری را اجرا می کنید ، آن دستور بر روی سیستم هدف اجرا می شود و همچنین Telnet فرمان های خاصی را نیز فراهم می نماید که مهمترین آنها :

gji

خوب همان طور که قبلاً گفتم Telnet بر روی پورت ۲۳ راه اندازی می شود که از دسته اول پورتهای شناخته شده است ولی شما میتوانید به هر پورت سیستم هدف Telnet نمائید .

هدف از انجام این کار میتواند به چند علت باشد اولین چیز ممکن است زنده یا مرده بودن یک پورت را نشان دهد یعنی در صورت برگشت هر نوع اطلاعاتی از پورت مربوطه نشان از زنده بودن پورت است و در غیر اینصورت پورت بسته است و اگر در صورت Telnet  به یک blank screen برخورد نمودید بدانید آن ارتباط دیگر زنده نیست و بایستی یک پورت دیگر را Telnet نمائید .