سوئیچ لایه ی۳:

اگر کسی بگوید که سوئیچی دارم که در لایه ی ۳ کار می کند به این منظور است که آن سوئیچ کار لایه ی ۳ را انجام می دهد.

در واقع کار logical address و routing را انجام می دهد.