مقدار Static

مقدار static همانطور که گفتیم تاثیری بر روی عنصر ندارد و همان حالت default عناصر می باشد، بجز در عناصر لیست ها (ul ,ol ,li ) . مقدار پیشفرض برای عناصر لیست ها none است، اما اگر برای عناصر لیستها از مقدار static استفاده کنیم حالت تو در توی آن ها از بین خواهد رفت.

نکته : این حالت قبلا به وجود می آمد اما پس از آمدن css3 مقدار none برای خصوصیت position برداشته شد و دیگر همچین حالتی در مرورگر های جدید برای لیست ها به وجود نمی آید و لیست ها نیز مقدار پیشفرض static را دارند.
Offset Property

عناصری که مقدار relative , absolute و یا fixed را دارند را می توان با استفاده از offset property ها، ( همان left, top , bottom ,right ) تعیین موقعیت کرد.