مقدار های چندگانه

برخی از خواص ها مانند margin ، چندین مقدار میگیرد.مثلا به جای نوشتن:

mmn

ما در سی اس اس ، آنرا به صورت مختصر مینویسیم.به این صورت:

۱

margin: 10px 20px 30px 40px;

حال سوال اینجاست که باید چگونه این نوع مقدار دهی را به روش Emmet بنویسیم؟بسیار آسان است.میتوانید با “-” آنهارا از هم جدا کنید.به تصویر توجه کنید.

vvx