مقایسه Canvas و SVG

جدول زیر مهمترین تفاوت های Canvas و SVG را نشان می دهد:

bbc