تصور کنید که چندین site با مکان های متفاوت دارید. هر کدام با خطوط اینترنت و با پهنای باند متفاوتی باهم در ارتباطند. برخی از این site ها اطلاعات مهمتری داشته و بایستی سریعتر و به دفعات بیشتری نسبت به بقیه replicate شوند. برخی از site ها نیز به دلیل کم اهمیت بودن اطلاعات آنها و یا اینکه لینک ارتباطی آنها قابل اعتماد نبوده و می خواهید آخر از همه و به تعداد دفعات کمتری نسبت به site های دیگر replication را انجام دهند.

Site Link Costs برای مدیریت جریان ترافیک replication در زمانی که چندین مسیر برای ترافیک replication وجود داشته و دو site با دو مسیر متفاوت به یکدیگر link هستند، استفاده می شود. شما می توانید Site Link Costs را برای لینکی که سریعتر،قابل اعتمادتر و یا مهمتر است، کانفیگ کنید. از آنجایی که Active Directory از لینکی که کم ترین cost (ارزش) را دارد، replication را شروع می کند، بایستی به لینک های آهسته cost بیشتری داده و به لینک های پر سرعت cost کمتری بدهید تا هنگامی که replication آغاز شد، لینک های پرسرعت اول از همه replicate شوند.بصورت پیشفرض ، همه site link ها با cost 100 کانفیگ شده اند. برای تغییر Site Link Costs روی site link مورد نظر خود راست کلیک کرده و properties بگیرید. (از قسمت Inter-site Transports به بخش IP بروید)

در سربرگ general قسمت cost را می توانید تغییر دهید.

در مثال شکل زیر، فرض کنید که یک site link بین site های اصفهان و شیراز ایجاد شده است. این site link می تواند، زمانی کهsite  تهران در دسترس نباشد به دو site دیگر اجازه داده که domain controller ها در دو site با هم replicate کنند. با cost پیشفرضی که برای site link اصفهان – شیراز (۱۰۰) ثبت شده است، active directory تغییرات را بطور مستقیم بین اصفهان و شیراز replicate می کند. اگر شما cost را به ۳۰۰ تغییر دهید، ابتدا تغییرات بین اصفهان و تهران ، و سپس بین تهران و شیراز replicate می شود، چون این مسیر با cost 200 (اصفهان به تهران ۱۰۰ و تهران به شیراز ۱۰۰) کانفیگ شده، در صورتی که مسیر مستقیم اصفهان – شیراز با cost 300 کانفیگ شده است. پس از آنجایی که replication از cost کمتر آغاز می شود،اولویت با مسیر اصفهان-تهران-شیراز خواهد بود.

iuj