یک site link bridge دو یا چند site link را به هم متصل کرده و یک لینک transitive ایجاد می کند. فقط هنگامی که شما تیک گزینه Bridge All Site Links را برداشتید (حذف transitive بودن ) ، ایجاد site link bridge ضروریست. همانطور که می دانید، site link transitivity بصورت پیشفرض فعال است و site link bridge اثری ندارد.