مفهوم share درشبکه

در شبکه های نقطه به نقطه منابع مشترک شده بر روی تمام کامپیوترها گسترده شده اند و هر شخصی منابع مورد نظر خود را به اشتراک می گذارد یا از اشتراک خارج می کند . اما در شبکه های بر اساس کلاینت/ سرور تمام منابع مسترک شده بر روی یک کامپیوتر قرار دارد و به کمک همان کامپیوتر به اشتراک گذاشته می شود . یا از اشتراک خارج می شود .