مفهوم Service Localization

همانطور که می دانید، بهترین وضعیت، داشتن حداقل دوdomain controller در شبکه است که عمل authentication و دسترسی به منابع شبکه را به عهده داشته باشند. حال اگر شبکه شما گسترده بوده و در هر یک از مکانهای جغرافیای مجزا (هرsite) یک DC قرار داده اید، کاربران هر site به همان DC موجود در خود site خود مراجعه کرده و authenticate می شوند. این مورد مثالی از service localization است.

در این هنگام وقتی کاربری log on می کند، بطور خودکار ، درخواستش به همان Domain Controller موجود در همان Site ارسال می شود، و در صورتی که DC به هر دلیلی از دسترس خارج شود، درخواستش به DC موجود در site دیگری ارسال می شود.