HTML- Hyper Text Markup Language چیست

یک زبان برنامه نویسی coding می باشد که میتواند multimedia ( صورت و تصویر و عکس ) را به زبان coding ارســــال کند و یک Browser می تــواند این کدها را به شکل صحیح نمایش دهد