همانطور که می دانید، هر DC ، شامل نسخه ای (replica) از هر Domain controller دیگر در است. البته این بدان معنا نیست که همه domain controller ها دقیقا اطلاعات یکسانی از DC های دیگر در هر لحظه دارند. برای این منظور بایستی مکانیسمی وجود داشته باشد که هر DC، اطلاعاتی را از وضعیت خود به DC های دیگر دامین بدهد و DC ها از وضعیت یکدیگر مطلع شوند.

Active Directory replication ، دقت وصحت (integrity) و ثبات (convergence نامیده می شود) تبادل اطلاعات را با کارایی بهتر (ترافیک replication را در سطح قابل قبولی نگه می دارد) ، متعادل می کند. به این ایجاد تعادل ، loose coupling گفته می شود. به زبان ساده، replication فرآیندیست که طی آن دو یا چند DC تغییرات بوجود آمده را با هم درمیان گذاشته و همه اطلاعاتشان یکی می شود