کلاس ( class ) ، اساسی ترین مفهوم شی گرایی است . یک کلاس یک الگو یا چهارچوب از پیش تعریف شده است که اشیا ( objects ) از روی آن ساخته می شوند . هر کلاس مجموعه ای از خواص ( Properties ) و متدها ( Methods ) است ، که کلاس آنها را به اشیایی که از رویش ساخته می شوند ، به ارث می دهد .
یک کلاس همانند یک دستورالعمل یا نقشه برای ایجاد اشیای جدید مشتق شده از آن است . برای مثال موجودیت دانشجو در مجموعه دانشگاه یک کلاس است ، که هر دانشجو یک شی ساخته شده از روی آن است .