مفهوم دوره رهاسازی دمین

بعد از اینکه دامنه منقضی شد و بعد از گذشت دوره مهلت (Grace Period) که ۴۰ روز بعد از زمان انقضاء است،  مجدداً توسط مالک آن ثبت نگردید،  وارد دوره ای به نام رهاسازی ( Redemption Period) می‌شود که مدت آن ۳۰ روز است. در واقع دوره رهاسازی (Redemption) آخرین فرصت برای مالک دامنه است تا مجدداً آن را ثبت کند پیش از آنکه توسط مالک جدید ثبت شود.