به انتقال تغییرات بین domain controller ها عمل replication گفته می شود. برای مثال هنگامی که شما کاربری را در active directory ایجاد می کنید و یا پسورد کاربری را تغییر می دهید، این تغییرات در DC دیگر نیز اعمال می شود. به عبارت دیگر، تمام تغییراتی که در یک DC انجام شود، در همه DC های یک دامین (Domain) نیز اعمال می گردد.

Active directory در محیط کاری شما، شبکه را به دو قسمت ارتباط پر سرعت و کم سرعت تقسیم می کند. هنگامی که تغییری درDC انجام گیرد، این تغییرات بلافاصله با DC هایی که ارتباط پر سرعتی با شبکه دارند (مثلا از طریق LAN با شبکه در ارتباطند) اعمال می شوند. از طرفی، اگر این تغییرات بلافاصله و همزمان با بقیه DCهای شبکه LAN ، با DC هایی که از طریق ارتباط WAN یا سرعت پایین تر replicate شود، ممکن است پهنای باند را اشغال کرده و این همزمانی ممکن است کیفیت ارتباطات شبکه را پایین آورد. از طریق site می توانید replication را مدیریت کرده و کارایی شبکه بالا برد.