باس CPU های Duron:
AMD ها دارای باس ۱۰۰ بودن ، که با توجه به Dual کار کردن ، روی باس ۲۰۰ کار می کردن . Athlon ها دارای باس ۱۰۰ و ۱۳۳ بودن که با توجه به Dual کار کردن ، روی باس ۲۰۰ و ۲۶۶ کار می کرد ن .Athlon XP ها نیز به همین ترتیب روی باس ۲۶۶ و ۳۳۳ و ۴۰۰ کار می کردن . Sempron ها به غیر از ۳/۱ همگی دارای باس ۳۳۳ هستن ( تمامی این CPU ها روی سوکت A یا سوکت ۴۶۲ قرار داشتن ) . Sempron 3.1 , Athlon 64 , Athlon 64 FX با استفاده از HTT تکنولوژی هایپر ترنسپورت ( Hyper Transport Technology ) برای سوکت ۹۳۹ تا ۲۰۰۰ مگا هرتز و برای سوکت ۷۵۴ تا ۱۶۰۰ مگاهرتز میتوانند با حافظه تبادل انجام دهند.