به مثال زیر توجه کنید. این مثال نمونه بسیار ساده‌ای است که مفاهیم کلاس را به خوبی نشان می‌دهد:

class MyClass
{
private:
int x;
public:
void Set(int m){x = m;}
int Get(){return x;}
};

در این مثال یک متغیر خصوصی بنام x در نظر گرفته شده است. از آنجایی که به جز اعضای کلاس کسی حق دسترسی به این متغیر را ندارد؛ بنابراین لازم است توابعی عمومی تعریف شوند تا بتوانند مقدار این متغیر را عوض کنند. توابع Set() برای دستکاری متغیر و Get() برای دسترسی به مقدار این متغیر به کار می‌رود.