معیارهای موثر در انتخاب پراکسی سرور Proxy Server

۱- سخت افزار مورد نیاز
۲- نوع رسانه فیزیکی برای ارتباط با اینترنت
۳- هزینه ارتباط با اینترنت
۴- نوع و نحوه مدیریت سایت
۵- پروتکل های مورد استفاده