css مخفف عبارت ( Cascading Style Sheet ) است .
از CSS ، برای قالب دهی و اعمال خواص مورد نظر به عناصر و تگ های موجود در صفحات HTML استفاده می شود .
با استفاده از امکانات CSS ، می توان صفحات HTML را با سرعت ودقت بیشتری طراحی کرد و باعث کاهش حجم کد نویسی می شود .
توسط خواص CSS ، می توان ظاهر ، رنگ ، نحوه نمایش ، موقعیت قرار گیری ، تراز بندی افقی و عمودی و … را برای عناصر HTML تعیین کرد .

توجه ! : قبل از مطالعه بخش CSS ، شما باید به طور کامل با زبان برنامه نویسی HTML و بخصوص تگ < style > آشنا باشید . برای مطالعه زبان HTML ، به بخش آموزش HTML و برای مطالعه تگ < style > ، به قسمت آموزش تگ < style > در HTML بروید .