از کنترل CheckBox در ASP.Net برای نمایش یک گزینه انتخاب به کاربر استفاده می شود . این کنترل دارای یک عنوان ( Caption ) و یک گزینه انتخاب است که کاربر می تواند جهت تایید و انتخاب آن را علامت بزند . علامت زدن گزینه انتخاب به معنای قبول کردن گزینه ( Yes ) بوده و کنترل مقد ار True را بر می گرداند . علامت نزدن گزینه و یا برداشتن تیک گزینه علامت خورده به معنای عدم قبول کردن گزینه ( No ) بوده و کنترل مقدار False را بر می گرداند .
شکل کلی تعریف و نمایش کنترل CheckBox در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است :

< asp:CheckBox ID=”CheckBox1″ runat=”server” Text =”CheckBox Control” / >

CheckBox Control

 

نحوه قرار دادن یک کنترل CheckBox بر روی صفحه ASP.Net :

ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل CheckBox را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
همجنین می توانید به صورت مستقیم در فسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .

از کنترل CheckBox می توان در موارد زیر استفاده کرد :

یک گزینه انتخاب را به کاربر نمایش دهید تا طبق نیاز خود آن را علامت زده و یا علامت آن را بر دارد . سپس از مقدار برگشتی آن در برنامه استفاده نمایید .
باعث شوید تا صفحه در هنگام تغییر دادن گزینه کنترل Postback شود .
کنترل CheckBox را به یک فیلد بانک اطلاعاتی متصل کرده که بایستی از نوع Boolen معادل ( True یا False ) باشد . در این حالت کنترل ابتدا مقدار انتخابی را از بانک اطلاعاتی دریافت کرده و سپس نتیجه انتخابی کاربر را به بانک اطلاعاتی باز می گرداند . در ادامه به توضیح این روش خواهیم پرداخت .

Postback کردن صفحه با استفاده از کنترل CheckBox :

در هنگام تغییر دادن علامت کنترل ChechBox رویداد ChechekCahnged آن فعال خواهد شد . در حالت پیش فرض اجرا شدن این رویداد کنترل صفحه را Postback نمی کند . با تغییر دادن مقدار خاصیت AutoPostBack کنترل به مقدار True ، در صورت تغییر دادن علامت کنترل صفحه Postback خواهد شد . در مثال زیر این مسئله را در عمل نمایش داده ایم :

مثال : در مثال زیر ۲ کنترل CheckBox را در کنار هم قرار داده ایم . کنترل اول در حالت پیش فرض قرار داشته و مقدار خاصیت AutoPostBack آن روی مقدار false تنظیم شده است ، بنابراین با تغییر علامت آن صفحه Postback نمی شود . اما در کنترل دوم مقدار خاصیت AutoPostBack را روی true تنظیم کرده ایم . بنابراین مشاهده می کنید که با تغییر علامت آن صفحه Postback می شود :

نکته : برای Postback شدن صفحه در هنگام تغییر علامت گزینه کنترل CheckBox باید مرورگر از زبان برنامه نویسی Java Script پشتیبانی کرده و قابلیت Scripting آن نیز فعال باشد .

< asp:CheckBox ID=”ChK1″ runat=”server” Text=”Control 1″ />
< asp:CheckBox ID=”ChK2″ runat=”server” Text=”Control 2″   AutoPostBack=”true” / >