از کنترل BulletedList در ASP.Net برای نمایش لیست های ترتیبی ( شماره دار ) و یا لیست های بدون ترتیب ( نشانه دار ) به کاربر استفاده می شود . در این کنترل شما می توانید یک یا چندین آیتم مختلف را در یک لیست قرار داده که در ابتدای هر آیتم لیست ، یک شماره ، حرف و یا نشانه ( Bullet ) قرار می گیرد . عملکرد این کنترل دقیقا همانند تگ های < ol &gh; یا تگ ul می باشد . این کنترل نیز در هنگام اجرای صفحه های ASP.Net به صورت تگ < ol > یا < ul > به صفحه ارسال می شود .
شکل کلی تعریف و نمایش کنترل BulletedList در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است :

< asp:BulletedList ID=”BulletedList1″ runat=”server” >
<asp:ListItem  Text=”ASP.Net”  Value=”1″ >   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”Java Script”  Value=”2″>   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”HTML”  Value=”3″>   </asp:ListItem>
< asp:BulletedList / >

خروجی

ASP.Net
Java Script
HTML

نحوه قرار دادن یک کنترل BulletedList بر روی صفحه ASP.Net :

ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل BulletedList را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
همجنین می توانید به صورت مستقیم در فسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .
پس از قرار دادن کنترل بر روی صفحه می توانید آیتم های مورد نظر خود را به صورت دستی به کنترل اضافه کرده و یا با انتخاب خاصیت Item کنترل از منوی Propertis برنامه ، با استفاده از پنجره Wizard باز شده ، اقدام به تعیین آیتم های مورد نظر خود نمایید .

کار با مجموعه ListItem کنترل :

گفتیم که آیتم های موجود در کنترل BulletedList توسط مجموعه ListItem تعیین می شود . برای تعیین هر آیتم در کنترل BulletedList بایستی یک تگ باز و بسته     < asp:ListItem >   < / asp:ListItem >    را در کنترل ایجاد کنید . سپس با استفاده از خواص زیر مشخصات هر آیتم را تعیین نمایید :

Text     این خاصیت عبارتی را تعیین می کند که در کنترل به عنوان یک آیتم نمایش داده می شود .
Value     برای هر آیتم موجود در کنترل می توان یک مقدار ( Value ) تعیین کرد . کنترل در هنگام انتخاب هر آیتم ، مقدار Value آن را به برنامه باز می گرداند که از این مقدار بازگشتی می توان در امور برنامه نویسی استفاده نمود .
برای مثال فرض کنید که در یک لیست ، اسامی دانشجویان یک دانشگاه را قرار داده اید . در این حالت در هر  آیتم می توانید نام دانشجو را با استفاده از خاصیت Text نمایش داده و کد دانشجویی آن را توسط خاصیت Value تعیین کنید . این مقدار در صفحه به کاربر نمایش داده نخواهد شد و فقط در هنگام کلیک بر روی نام دانشجو مقدار کد دانشجویی آن توسط برنامه ارسال خواهد شد . برای دیدن مثال د استفاده از این قابیلت به صفحه آموزش پاسخ به کلیک کاربر بروی آیتم های کنترل BulletedList بروید .

در مثال زیر نحوه تعریف یک کنترل BulletedList را به صورت کامل نمایش داده ایم . می بینید که هر آیتم دارای یک جفت مقدار ( value ) و متن ( Text ) می باشد .

< asp:BulletedList ID=”BulletedList1″ runat=”server” >
<asp:ListItem  Text=”ASP.Net”  Value=”1″ >   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”Java Script”  Value=”2″>   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”HTML”  Value=”3″>   </asp:ListItem>
< asp:BulletedList / >ASP.Net
Java Script
HTML

 

تعیین نوع لیست و علامت ( Bullet ) آیتم ها در کنترل BulletedList :

همانطور که گفتیم شما می توانید با استفاده از کنترل BulletedList هم لیست های ترتیبی ( شماره دار ) و لیست های بدون ترتیب ( نشانه ای ) ایجاد نمایید . تعیین اینکه لیست به چه شکلی باشد توسط خاصیت Bulletstyle کنترل انجام می شود . این خاصیت دارای مقادیر مختلفی می باشد که هر کدام یک حالت خاص را به لیست می دهد . برای مثال چنانچه مقدار آن را بر روی مقدار Numbered قرار دهید ، لیست به صورت ترتیبی و شماره دار نمایش داده خواهد شد . یا چنانچه مقدار آن را بر روی مقدار Circle تنظیم کنید ، لیست به صورت بدون ترتیب و نشانه ای نمایش داده می شود که در ابتدای هر آیتم یک دایره قرار خواهد گرفت . در مثال زیر دو حالت تشریح شده را نمایش داده ایم . شما می توانید با تغییر مقدار خاصیت BulletStyle سایر حالات را نیز بررسی کنید .

< asp:BulletedList ID=”BulletedList1″ runat=”server”   BulletStyle=”Numbered” >
<asp:ListItem  Text=”ASP.Net”  Value=”1″ >   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”Java Script”  Value=”2″>   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”HTML”  Value=”3″>   </asp:ListItem>
< asp:BulletedList / >< asp:BulletedList ID=”BulletedList2″ runat=”server”   BulletStyle=”Circle” >
<asp:ListItem  Text=”ASP.Net”  Value=”1″ >   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”Java Script”  Value=”2″>   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”HTML”  Value=”3″>   </asp:ListItem>
< asp:BulletedList / >

ASP.Net
Java Script
HTML

ASP.Net
Java Script
HTML

 

نمایش لینک در آیتم های کنترل BulletedList :

شما می توانید هر یک از آیتم های کنترل BulletedList را به صورت یک HuperLink در بیاورید ، که کاربر با کلیک بر روی هر یک از آنها می تواند به آدرس تعیین شده برای آن لینک برود . برای این منظور باید مقدار خاصیت DisplayMode کنترل را روی مقدار HyperLink قرار دهید . سپس برای هر یک از آیتم ها علاوه بر مقدار Text که تعیین کننده متن مورد نمایش برای لینک است ، آدرس Url مورد نظر خود را در خاصیت Value آیتم تعیین کنید . در مثال زیر به بررسی این مسئله پرداخته ایم .
مثال : در مثال زیر یک کنترل BulletedList را قرار داده ایم . هر آیتم این کنترل به صورت یک HyperLink در آمده و کاربر با کلیک بر روی نام آن می تواند به صفحه آموزش مربوطه برود :

 < asp:BulletedList ID=”BulletedList1″ runat=”server”   BulletStyle=”Circle”   DisplayMode = “HyperLink” >
<asp:ListItem  Text=”HTML”  Value=”www.Developerstudio.ir/HTML/Main.aspx” >   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”SQL”  Value=”www.Developerstudio.ir/SQL/Introduce.aspx”>   </asp:ListItem>
<asp:ListItem  Text=”CSS”  Value=”www.Developerstudio.ir/CSS/Introduce.aspx”>   </asp:ListItem>
< asp:BulletedList / >     کدHTML
SQL
CSS