نرم افزار های مجازی سازی

OpenVZ
VMWare
Hyper-V
Xen
KVM