معایب محیط متصل جهت دستیابی به داده ها

•مى بایست یک اتصال پیوسته با شبکه وجود داشته باشد.
•توسعه سیستم، داراى چالش هاى خاص خود است.