• مخارج بالای نصب

  • نصب مشکل تر نسبت به کابل های بهم تابیده

  • محدودیت فاصله

  • نیاز به استفاده از عناصر خاص برای انشعابات