نام های دامنه معمولاً بر اساس کارایی با چهار مشخصه کلیدی ارزیابی می شوند.

۱- پتانسیل توسعه تجاری- قابلیت نام دامنه شما برای استفاده به صورت یک نام یا آرم تجاری برای یک شرکت یا موسسه

۲- قدرت به خاطر آوری- رابطه نام دامنه شما با رشته ای که وب سایت در آن زمینه فعالیت می کند. و همچنین نامی که بتوان آن را به سادگی بخاطر آورد.

۳- طول نام- در بیشتر موارد کوتاه بودن نام دامنه بهتر است. هر چند یک نام با مفهوم و آشکار بهتر از نامی است که از ترکیب اختصارات ساخته شده باشد.

۴- ارزش پسوند- پسوند ها که بعد از نام دامنه و پس از یک نقطه قرار  می گیرند می توانند com یا net یا org یا … باشند اینکه نام دامنه شما چه باشد در ارزش آن تاثیر می گذارد. هنوز پسوند com پر ارزشتر از همه است و پسوند net در رده دوم قرار می گیرد و پس از آن پسوند org قرار می گیرد و پسوندهای دیگر در رده های بعدی قرار می گیرند.