مشخصات Vlan منبع یا Source VLAN در SPAN
VSPAN نظارت بر ترافیک شبکه را در یک یا چند VLAN است ، مانیتور کردن local و یا از راه دور یک vlan و یا چندین vlan از طریق vlan ID می باشد که ترافیک تمام پورتهای موجود بر Vlan ها رو مانیتور میکند . VSPANها دارای مشخصات زیر می باشند :

تمام پورت های فعال در VLAN منبع ، به عنوان پورت منبع محسوب و می توان بر روی آنها در هر دو جهت نظارت داشت .
دریک پورت داده شده ، فقط ترافیک همان Vlan به پورت مقصد ارسال می شود .
اگر پورت مقصد در Vlan منبع باشد ، آن توسط لیست منبع مجزا شده و مانیتور نخواهد شد .
اگر پورت جدیدی به Vlan منبع اضافه یا کم بشود ترافیک آن در پورت مقصد اضافه یا کم خواهد شد .
شما نمی توانید در یک زمان filter vlan و از source vlan مانیتور نمائید
شما فقط می توانید Ethernet VLANsمانیتور نمائید .