دو مزیت کابل های مسی:

انعطاف پذیری زیادی دارند
ارزان هستند.