جهت اجرای connection  مراحل زیر را دنبال کنید:
۱٫       کنترل پانل را باز کنید
۲٫       روی گزینه network connection    کلیک کنید
۳٫       نام connection  ساخته شده در آن قرار دارد روی آن دابل کلیک کنید تا باز شود
۴٫       در قسمت user name  و user name  روی کارت را وارد کنید
۵٫       در قسمت password , password  روی کارت اینترنت را وارد کنید
۶٫       در قسمت dial  شماره تلفن روی کارت اینترنت را وارد کنید
۷٫       روی گزینه  dial کلیک کنید
۸٫       چند لحظه صبر کنید تا شماره گیری انجام شود و شما بتوانید به اینترنت وصل شوی
۹٫       پس از اتصال موفقیت آمیز به اینترنت شکل دو کام÷یوتر کوچک روی نوار وظیفه ظاهر می شود که حالت خاموش و روشن می شوند.
۱۰٫   حالا نرم افزار internet explorer  را اجرا کنید
۱۱٫   یعنی از مسیر start/all program/ internet explorer