ابتدا بر روی My Domain کلیک کنید و سپس بر روی آیتم Scripting Suppots و پس از آن بر روی Asp Scripting Supports که در این قسمت ۳ گزینه دیده می شود. اولین گزینه ASP enabled، با زدن تیک کنار آن ASP فعال می شود. گزینه دوم Parent Paths Enabled، با زدن تیک کنار آن امکان دسترسی به فایل های بالاتر فراهم می شود. گزینه سوم Send error to browser، با زدن تیک کنار آن این امکان برای برنامه نویسان فراهم می شود که error های هنگام برنامه نویسی را بلافاصله در Browser خود دریافت نمایند. می توان پس از اتمام برنامه نویسی تیک کنار این گزینه را برداشت.