مدیریت المنت ها در sortable

تمام المنت ها می توانند به هرجا، جابجا شوند. اما برای بعضی باید محدودیت وجود داشته باشد.

مثلا:
۱- المنت هایی که دارای کلاس col-* هستند می توانند در المنت هایی که کلاس row یا row-fluid دارند قرار بگیرند و در غیر این صورت به کاربر هشدار داده شود.

۲- المنت هایی که کلاس row یا row-fluid دارند می توانند به همجا به جز المنت های فرزند کلاس col-* جابجا شوند.

و…

item