مدیریت خطاها و عدم جوابگویی سیستم

ممکن است در فرایند موقعیت یابی، خطا هایی رخ دهد. از پارامتر دوم متد ()getCurrentPosition می توان برای مدیریت خطا های احتمالی استفاده کرد.

این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در صورت بروز خطا، اجرا شده و پیام لازم را به کاربر نمایش دهد:

swi

out

توضیح کد:

PERMISSION_DENIED: در این حالت کاربر اجازه دسترسی به موقعیت یابی را نداده است.
POSITION_UNAVAILABLE: در این حالت یافتن موقعیت صحیح کاربر به علت مشکلات فنی ممکن نیست.
TIMEOUT: در این حالت مدت زمان لازم برای اجرای درخواست تمام شده است.
UNKNOWN_ERROR: خطای ایجاد شده نا مفهوم است.