تجارت الکترونیک در مدلهای زیر است :
( تجارت اینترنتی بین دو بنگاه )B2B – Business to business 1 . تجارت
۲ . تجارت B2C – Consumer to consumer
( تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مصرف کننده ) خرده فروشی
۳ . تجارت C2C – Consumer to Consumer
( تجارت الکترونیک بین مصرف کننده و مصرف کننده )
۴ . تجارت B2A – Business to Administration
( کلیه معاملات مالی و تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی )

C2A – Consumer to Administration.5 . تجارت
( هرگونه امور کسب و کار بین دولت و مردم )
G2G – Government to Business6 . تجارت
G2B – Government to Business7 . تجارت
G2E – Government to Employee8 . تجارت
P2P – Peer to Peer9 . تجارت